REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EVA W OGRODZIE

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego EVA W OGRODZIE.
2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym EVA W OGRODZIE jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

3. SPRZEDAWCĄ jest przedsiębiorstwo PHU Ewa Kargetta-Sowul z siedzibą w Mrągowie (11-700), przy ul. Kościuszki 1/1, zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Mrągowa pod numerem 6411/4915/04; NIP:742-186-26-13.

4. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie www.evawogrodzie.pl umożliwiająca dokonywanie zakupów produktów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ, przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

5. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

WARUNKI OGÓLNE

6. SKLEP umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

7. Ceny towarów znajdujących się w SKLEPIE są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

8. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

9. Ceny mogą ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez KUPUJĄCEGO jest on o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres evawogrodzie@gmail.com z tematem „Rezygnacja” lub dzwoniąc pod nr telefonu 604 309 381

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

10. Podany przez KUPUJĄCEGO adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia, udostępnionego na stronach SKLEPU.

12. SPRZEDAWCA zobowiązuje się wysłać zamówienie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia (przy przedpłacie na konto od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym SPRZEDAWCY). Nie dotyczy to produktów sprzedawanych w sklepie w ramach przedsprzedaży. Termin wysyłki tego typu produktów jest każdorazowo podany przy opisie produktu.

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić KUPUJĄCEGO.

14. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

15. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

16. KUPUJĄCY posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy towaru – po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

17. SPRZEDAWCA nie będzie ponosić wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

18. Koszty przesyłki są pokrywane przez KUPUJĄCEGO. W określonych przypadkach, wyszczególnionych w zakładce Dostawa zamieszczonej w SKLEPIE, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na SPRZEDAWCĘ

19. Przy zamówieniach przekraczających 1000 zł SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na wskazane konto), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

20. Powszechnie stosowaną przez SPRZEDAWCĘ formą płatności jest przedpłata na konto.

21. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za zamówione towary oraz za ich dostarczenie  dokonując przedpłaty na rachunek bankowy SPRZEDAWCY, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.

Nazwa konta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ewa Kargetta-Sowul
Adres: ul. Kościuszki 1/1, 11-700 Mrągowo
Numer konta: 44 1020 3639 0000 8502 0157 2213
Nazwa banku: PKO BP
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Nazwa banku: PKO BP

W tytule przelewu podając numer zamówienia

lub za pomocą szybkich płatności internetowych dostępnych na stronie SKLEPU.

GWARANCJE I REKLAMACJE

22. Reklamacje co do ilości otrzymanego towaru SPRZEDAWCA przyjmuje do 2 dni roboczych od momentu odbioru towaru. Reklamacje co do jakości, niezależnie od miejsca dostarczenia nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

23. SPRZEDAWCA uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora KUPUJACEGO, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

24. Podstawą do reklamacji jest czytelny paragon fiskalny lub faktura Vat dostarczona wraz z towarem.

25. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Brak protokołu oznacza, że dostarczony i wydany przez dostarczyciela towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydawania KUPUJĄCEMU.

26. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ.

27. KUPUJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony towar. Towar nie może być zniszczony ani nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub otwarcia. KUPUJĄCY zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY. KUPUJĄCY zobowiązany jest również dokonać zwrotu otrzymanego wraz z zamówieniem paragonu lub faktury VAT dokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz informujące o przyczynie odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy za zakupiony towar do chwili spełnienia niniejszego obowiązku. Po spełnieniu wszystkich warunków odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przeciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunek bankowy. SPRZEDAWCA nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach promocyjnych.

29. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom.

30. Znaki handlowe, logo, znaki serwisowe (numery seryjne), zdjęcia użyte w SKLEPIE są znakami SPRZEDAWCY. Wszystkie inne znaki handlowe są znakami należącymi do ich właścicieli. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisie produktów SKLEPU są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Żadnych znaków handlowych nie można przetwarzać, używać, w inny sposób naruszać bez pisemnej zgody.

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).